Functieprofiel

Functie- en competentieprofiel van de educatieve medewerker 

(leraar basiseducatie) in Ligo Centrum voor Basiseducatie regio Mechelen

Functieprofiel

De educatieve medewerker begeleidt en ondersteunt cursisten bij hun leren vanuit een didactisch model:

 1. gaat op zoek naar het verhaal achter elke cursist (nood aan voeling met cursisten), verkent de leerbehoeften, heeft aandacht voor de perspectieven en leerstijlen van de doelgroep en houdt er rekening mee in de lespraktijk

 2. kiest en formuleert doelstellingen, rekening houdend met het leerplan én de leerbehoeften van de cursisten

 3. selecteert de leerinhouden of leerervaringen, structureert en vertaalt in een samenhangend lespakket

 4. kiest geschikte werkvormen, aangepast aan de groep én individuele cursisten 

 5. kiest en ontwikkelt leermiddelen en past ze aan

 6. creëert een veilige, krachtige leeromgeving; stimuleert motivatie en zorgt voor een goede groepsdynamiek

 7. zorgt voor brede evaluatie: evalueert het leren permanent, betrekt cursisten erbij, gebruikt verschillende evaluatievormen,… 

 8. maakt lesvoorbereidingen, die aansluiten bij de leerbehoeften van de cursisten en het leerplan

 9. stimuleert cursisten om het geleerde toe te passen in het dagelijkse leven

 10. versterkt de cursisten doorheen hun leerproces

 11. voert de gevraagde cursus- & cursistenadministratie correct uit

 12. verzorgt de eerstelijns leertrajectbegeleiding: in functie van intake, voortgang-, keuze- en psychosociale begeleiding van de cursisten en neemt de nodige acties (geeft de nodige informatie aan externen)

De educatieve medewerker overlegt met collega’s om de werking van het centrum samen te verbeteren:

 1. werkt mee aan de overlegstructuren in het centrum

 2. bespreekt en evalueert groepen en individuele cursisten

 3. werkt mee aan de ontwikkeling van het programma, het leerbeleid, de didactiek, het in praktijk brengen van het beleidsplan van het centrum

 4. stelt zijn expertise ter beschikking van collega’s: werkt mee aan kennisdeling

 5. neemt deel aan extern overleg, als dit past binnen de opdracht

De educatieve medewerker werkt samen met collega’s en neemt mee de verantwoordelijkheid op voor een goede werking van het centrum:

 1. wisselt materiaal en deskundigheid uit met collega’s

 2. werkt mee aan een ‘cursistvriendelijke’ werking

 3. levert een bijdrage aan een positieve beeldvorming over het centrum

 4. neemt deel aan wervings- en promotieactiviteiten

 5. verdedigt de belangen van de organisatie, de doelgroep en cursisten en vertegenwoordigt het centrum op een professionele manier

 6. ondersteunt en begeleidt (mee) vrijwilligers, stagiairs en (nieuwe) collega’s

 7. werkt samen met externe partners en werkt mee aan de uitbouw van een netwerk, indien dit past in de opdracht

De educatieve medewerker investeert in de eigen ontwikkeling:

 1. leert van en met collega’s:
 • ervaring en materiaal uitwisselen met collega’s
 • collega’s ondersteunen bij veranderingsprocessen
 • meewerken aan ontwikkelgroepen op sector/centrum-niveau, mee (piloot)projecten uitwerken en implementeren (indien van toepassing)
 • participeren in intervisie en peer-coaching
 • kijkt kritisch naar het eigen functioneren en is eigenaar van de eigen competentieontwikkeling
 • volgt nieuwe onderwijsinzichten op met specifieke aandacht voor geletterdheid (didactische ontwikkelingen) 
 • volgt ook het aanbod rond bijscholingen op en zoekt naar opportuniteiten
 • volgt relevante maatschappelijke- en technologische ontwikkelingen op en speelt erop in: op een creatieve en flexibele manier
 • Competentieprofiel

  In Ligo werken  educatieve medewerkers, administratieve medewerkers , logistieke medewerkers en  stafmedewerkers. Van elke medewerker, ongeacht de functie, verwachten we dat hij/zij beschikt over 3 algemene competenties : (1) samenwerken, (2) integer handelen, (3) werk maken van eigen ontwikkeling.

  1. Samenwerken: elke medewerker van Ligo  gaat op een opbouwende, betrokken manier met anderen om, toont openheid, interesse en inzet bij datgene wat Ligo wil betekenen en realiseren. Hij/zij levert een actieve bijdrage aan een gezamenlijk resultaat of aan het oplossen van problemen of conflicten met de mensen waarmee we samenwerken.
  2. Integer handelen: elke medewerker van Ligo maakt de voorbeeldfunctie naar cursisten dagelijks waar, handelt met beroepsfierheid, correct, legitiem en met zin voor verantwoordelijkheid bij het uitvoeren van taken en opdrachten. Is open, respectvol en transparant in de omgang en communicatie met anderen.
  3. Werk maken van eigen ontwikkeling: elke medewerker van Ligo toont zich bereid om te leren en om het eigen functioneren steeds verder te verbeteren en mee te groeien met veranderingen.

  Daarnaast beschikt een educatieve medewerker van Ligo over 2 functie specifieke competenties: (1) motiveren tot leren, (2) zorgen voor een gunstig leerklimaat.

  1. Motiveren tot leren: de educatieve medewerker van Ligo heeft oog voor wat cursisten kunnen ontwikkelen: observeert, voelt aan, bespreekt specifieke leerbehoeften, creëert leerspanning, volgt evolutie op en past indien nodig het leerproces aan (stuurt bij waar nodig) om het gewenste leerresultaat te kunnen behalen. 
  2. Zorgen voor een gunstig leerklimaat: de educatieve medewerker van Ligo bouwt een groepssfeer op waarbij cursisten zich veilig voelen en uitgedaagd worden om, zonder angst voor gezichtsverlies, hun comfortzone te verlaten en actief te experimenteren met nieuwe kennis, vaardigheden en attitudes.

  Delen: