Naar inhoud. Begin van de inhoud.

Privacyverklaring

Wie zijn wij?

Bij Ligo, Centra voor Basiseducatie vzw vinden we het heel belangrijk om de privacy te beschermen van alle personen waarvan we gegevens verzamelen en gebruiken. We gebruiken en beveiligen deze gegevens met de grootste zorgvuldigheid. We houden daarbij rekening met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Dit zijn de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet) en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR).

Ligo, Centra voor Basiseducatie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens. Jouw privacy is belangrijk voor ons. We geven geen gegevens door aan andere organisaties zonder jouw expliciete akkoord behalve wanneer we dit moeten van de wet.

Heb je vragen over hoe wij omgaan met jouw gegevens? Hieronder staat hoe je contact met ons of met onze DPO (Data Protection Officer) kan opnemen:

Ligo, Centra voor Basiseducatie VZW
Ravensteingalerij 4 bus 5
1000 Brussel
info@ligo.be

Ondernemingsnummer: 0478.458.141
RPR/RPM Dendermonde
Telefoonnummer: 0487 405 403
Contactgegevens DPO: gdpr@ligo.be

We doen er alles aan om de aan ons gegeven persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, openbaarmaking, ongeoorloofde toegang of misbruik.

In deze privacyverklaring leggen we uit wanneer en waarom we jouw persoonlijke gegevens nodig hebben, welke gegevens we verzamelen, op welke manier we ze verwerken, hoe lang we ze bijhouden, aan wie we ze kunnen doorgeven, wat jouw rechten zijn en wat je kan doen als je niet akkoord gaat.

Deze privacyverklaring is voor jou bedoeld als je:

 • Je wil inschrijven voor een cursus bij een centrum voor Basiseducatie of al les volgt;
 • Jouw gegevens opgeeft als vrijwilliger bij een centrum voor Basiseducatie;
 • Een contactpersoon bent bij één van onze doorverwijzers of samenwerkingspartners;
 • Een contactpersoon bent bij één van onze (potentiële) leveranciers;
 • Een contactpersoon bent bij een instantie waarmee we een vorm van contact of samenwerking (willen) aangaan of onderhouden.

De informatie die je ons geeft, bewaren en gebruiken we in overeenstemming met deze privacyverklaring.

 

Wanneer worden je gegevens verzameld en gebruikt?

We verzamelen en gebruiken je gegevens als je:

 • Onze website bezoekt, sociale media gebruikt of contact met ons opneemt via e-mail, telefoon of een ander digitaal communicatiemiddel, ons een brief stuurt;
 • Je registreert voor onze nieuwsbrief;
 • Je visitekaartje achterlaat of een vergadering met ons hebt;
 • Een overeenkomst met ons afsluit
 • Een cursus bij ons volgt;
 • Je (vrijwillig) wil werken bij ons.

Van wie krijgen we je gegevens?

Je geeft ons je gegevens zelf als je rechtstreeks contact met ons opneemt om een cursus te volgen, om inlichtingen te vragen, bij een sollicitatie. Dit kan schriftelijk (elektronisch of gewone post), telefonisch of via een contactformulier op onze website.

Soms krijgen we je gegevens van organisaties waarmee we samenwerken of van de overheid:

 • De Vlaamse Overheid;
 • De diensten die je begeleiden zoals OCMW, VDAB, sociale huisvesting, Agentschap Integratie en Inburgering, of andere organisaties;
 • De Kruispuntbank Inburgering (KBI).

Welke gegevens gebruiken we en waarom?

De gegevens die we gebruiken:

Voor cursisten:

 • Naam, voornaam, roepnaam, pasfoto;
 • Telefoonnummer, e-mail, adres;
 • Verblijfsdocument, identiteitskaartnummer;
 • Rijksregisternummer of bisnummer;
 • Geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, geboorteland, nationaliteit;
 • De nummerplaat van je auto;
 • Of je werkt, en zo ja, welk werk je doet, of je een uitkering krijgt;
 • Voor wie niet in België geboren is: hoe lang je al in België bent;
 • Hoogst behaalde diploma en wat je studeerde;
 • Evaluatiegegevens over je leertraject;
 • Welke cursussen je volgt of vroeger volgde;
 • Wat je nog allemaal wil leren en waarom;
 • Gegevens over je gezondheid en/of je thuissituatie die de lesgevers en cursistenbegeleiders nodig hebben om je te begeleiden;
 • Hoe vaak je aanwezig bent in de les;
 • Attesten of informatie over je afwezigheid;

Voor bezoekers (website, social media of onze centra) :

 • Naam, voornaam, organisatie, adres, telefoonnummer, e-mailadres, nummerplaat;
 • IP-adres van je computer, browsertype, geografische locatie en operating system, beter bekend als cookies;
 • Informatie over je websitebezoek, zoals hoe lang je de site bezoekt, waar je op klikt, welke pagina’s je bekijkt, ook bekend als cookies;
 • Technische informatie van je communicatie zoals tijdstip en datum, je gesprekspartner;
 • Alle andere persoonlijke of bedrijfsinformatie die je met ons deelt.

We gebruiken deze gegevens onder andere om:

 • Je te helpen de juiste cursus te vinden;
 • Je zo goed mogelijk te begeleiden;
 • Je te verwittigen als de lesgever ziek is;
 • Onze cursussen nog beter te maken;
 • Je op de hoogte te houden van nieuwe cursussen, infodagen en inschrijvingsmomenten;
 • Onderzoek te doen, bijvoorbeeld over hoeveel mensen zich elk jaar inschrijven;
 • Onze werking bij te sturen of te verbeteren;
 • Verantwoording af te leggen bij de Vlaamse overheid voor de financiering van de school;
 • In orde te zijn met de wet van de Vlaamse overheid;
 • Controle op de veiligheid in het gebouw te doen (beveiligingscamera’s);
 • Onze website en social media pagina’s leesbaar en aantrekkelijk te maken;
 • Malware op te sporen en te vermijden;
 • Een overeenkomst met je te kunnen aangaan;
 • Je over ons aanbod en/of onze werking te informeren;
 • Ingeval we overgaan tot een fusie of een samenwerking tussen verschillende centra.

We verwerken je persoonlijke gegevens op basis van:

 • een wettelijke verplichting;
 • onze gerechtvaardigde belangen;
 • de uitvoering van een overeenkomst of
 • uitdrukkelijke toestemming.

We zorgen er steeds voor dat het verwerken van je persoonsgegevens binnen de redelijke verwachtingen liggen.

Nieuwsbrief

Als je inschrijft op onze nieuwsbrief, dan gaat je e-mailadres automatisch en op een veilige manier naar MailChimp, je geeft daarvoor je toestemming. Wil je de nieuwsbrief niet meer krijgen? Klik onderaan een nieuwsbrief op ‘Uitschrijven’ of stuur een e-mail info@ligo.be.

Aanvragen via een formulier

Om de (contact-) aanvragen via de website vlot te kunnen verwerken, bewaart onze website jouw gegevens. Wil je deze bekijken of laten schrappen? Stuur een e-mail naar info@ligo.be.

Met wie delen we je gegevens?

We geven jouw gegevens door aan diensten en organisaties waarmee we samenwerken en aan de overheid zoals (de onderstaande opsomming is niet limitatief):

 • De Vlaamse overheid;
 • De diensten die jou begeleiden, zoals
  • Het OCMW
  • VDAB
  • Sociale huisvestingsdiensten
  • Agentschap Inburgering en Integratie
  • Andere diensten of organisaties waarmee we samenwerken;
 • onze websitepartner;
 • onze IT-partner;
 • onze medewerkers die je gegevens moeten inkijken voor de uitoefening van hun taken;
 • sommige van onze leveranciers.

Zij kunnen jouw gegevens zien. We hebben afspraken gemaakt met die organisaties zodat ze voorzichtig en veilig omgaan met je gegevens volgens de Europese wet op de privacy en sluiten met hen een verwerkersovereenkomst af als dat nodig is. Jouw gegevens blijven zoveel mogelijk binnen de Europese Economische Ruimte*. We zullen jouw gegevens enkel buiten de EER delen indien het moet of indien we geen andere keuze hebben (zoals bij Facebook of Google het geval is). Als je gegevens buiten de EER gedeeld worden, dan zorgen we ervoor dat we gebruik maken van de standaardbepalingen zoals opgemaakt door de Europese Commissie.

*Deze landen behoren tot de Europese Economische Ruimte: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Ijsland, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slovakije, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk en Zweden.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Voor cursisten:

 • We bewaren je gegevens zolang we ze nodig hebben om ons werk te doen en je leertraject op te volgen, dat is 10 jaar nadat je voor het laatst les hebt gevolgd bij ons.
 • We moeten je (les)gegevens (cursistendossier) 30 jaar bijhouden nadat je voor het laatst les hebt gevolgd bij ons;
 • Camera-opnamen: 1 maand.

Voor leveranciers, partners, organisaties waarmee we samenwerken:

 • Zolang we een lopende overeenkomst hebben en minstens 7 jaar daarna.
 • Wanneer je we je gegevens verwerken op basis van jouw toestemming, dan bewaren we deze totdat je je toestemming intrekt indien dit wettelijk toegestaan is;
 • Camera-opnamen: 1 maand.

Voor sollicitanten, vrijwilligers:

 • Alle gegevens in verband met je sollicitatie worden bijgehouden zolang de sollicitatieprocedure loopt en tot 6 maanden daarna indien je niet wordt aangeworven;
 • Als je in onze werfreserve opgenomen wordt, dan bewaren we je gegevens gedurende 2 jaar;
 • Wanneer je in dienst komt, dan bewaren we je gegevens gedurende de hele dienstperiode en tot 10 jaar nadat je uitdienst bent gegaan;
 • Camera-opnamen: 1 maand, badge- en inlogrecords: 6 maanden.

 

Hoe houden we je gegevens veilig?

We nemen goede technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Dit doen we door:

 • Je gegevens enkel aan sommige medewerkers te laten zien, zij moeten je gegevens geheimhouden;
 • Te zorgen dat onze medewerkers een gebruikersnaam en paswoord moeten ingeven om jouw gegevens te bekijken of aan te passen;
 • Je gegevens anoniem te maken als dat kan;
 • Een kopie te bewaren van je gegevens, is er bijvoorbeeld een brand of werken onze computers niet meer, dan kunnen we je gegevens snel terugvinden;
 • Te zorgen dat onze medewerkers weten hoe belangrijk het is om je gegevens te beschermen;
 • Regelmatig te testen en evalueren of onze maatregelen nog goed werken;
 • Je gegevens juist te houden.

Als je gegevens wijzigen, geef dat dan door aan het onthaal of aan onze lesgevers.

 

Wat zijn je rechten?

Je hebt het recht om controle te hebben over jouw gegevens, hieronder kan je lezen wat er allemaal kan. Het is mogelijk dat we vragen om je identiteit te bewijzen als je één van je rechten wil uitoefenen. Dit doen we omdat we jouw gegevens niet aan de foute persoon willen geven.

 • Je mag je gegevens altijd inkijken, dit wil zeggen dat je ons steeds mag vragen welke informatie we over jou hebben.
 • Je kan een kopie van je gegevens vragen, zorg ervoor dat je ons precies vraagt wat je wil weten. Het kan gebeuren dat we je verzoek moeten weigeren of maar gedeeltelijk kunnen toestaan, dit kan het geval zijn wanneer de rechten en vrijheden van andere personen in het gedrang komen door je verzoek.
 • Als je gegevens niet juist of niet volledig zijn, dan kan je die laten verbeteren of aanvullen.
 • Je kan ons vragen om je gegevens te verwijderen. Dit zal niet altijd mogelijk zijn, soms moeten we je gegevens bijhouden van de wet. Als we je gegevens schrappen, dan kunnen we ze niet meer terugvinden of doorgeven aan jou.
 • Als je er niet mee akkoord gaat dat we sommige gegevens van je verwerken, dan kan je ons vragen om hiermee te stoppen. We bekijken dan of dit (wettelijk) kan.
 • Je mag ons vragen om je gegevens door te geven aan iemand anders.
 • Als je je toestemming gegeven hebt om sommige gegevens te verwerken, dan kan je die altijd intrekken. Je kan je bijvoorbeeld uitschrijven voor nieuwsbrieven.
 • Als we je gegevens gekregen hebben op basis van jouw toestemming of omdat ze nodig zijn om een overeenkomst met je uit te voeren, dan heb je het recht om hiervan een kopie te krijgen in een gestructureerd en machineleesbaar formaat. Dit recht geldt enkel voor die gegevens die je zelf aan ons gegeven hebt.

Als je één van deze rechten wil uitoefenen, dan kan je dit vragen per e-mail of je zegt dit tegen de lesgever. De lesgever zorgt ervoor dat je een afspraak krijgt.

Heb je een klacht over de verwerking of het gebruik van je gegevens? Contacteer ons dan via gdpr@ligo.be of schrijf ons een brief: Ligo, Centra voor Basiseducatie VZW,
Ravensteingalerij 4 bus 5, 1000 Brussel

Als je niet tevreden bent over hoe we omgegaan zijn met jouw vragen, dan heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Gegevensbeschermingsautoriteit Drukpersstraat 35
1000 Brussel
contact@adp.gba.be www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Cookies

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat je computer of mobiel toestel opslaat wanneer je verbonden bent met het internet. Bijvoorbeeld omdat je een website bezoekt. De website onthoudt je voorkeuren zoals je taal. Zo moet je die niet elke keer opnieuw invullen wanneer je naar een andere pagina doorklikt.

Welke cookies zijn er op deze website?

Alle uitleg over de cookies op onze website kan je hieronder lezen. De noodzakelijke cookies gebruiken wij zelf. De analyse/voorkeur cookies gebruiken we om je voorkeuren te onthouden zodat je prettiger kan surfen op onze website. De marketing cookies zijn van anderen die jouw persoonsgegevens kunnen verwerken, hierover hebben wij geen controle. Je kiest zelf welke cookies je aanvaardt.

1. Noodzakelijke cookies

Sommige cookies zijn nodig om een website bruikbaar te maken. En om basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website mogelijk te maken. De website werkt niet goed zonder deze cookies.

Naam Inhoud Bron Vervaltermijn
cv wordt gebruikt voor server side cache versiebeheer. Hierdoor heb.je altijd de nieuwste versie van statische bronnen, terwijl je nog steeds gebruik kan maken van browsercaching om de prestaties te verbeteren. WordPress Sessie

Verder bestaan er ook nog voorkeur cookies en marketing cookies, maar die gebruiken we niet op Ligo.be.

Hoe kun je cookies wissen?

Je kan de installatie van cookies weigeren via je browserinstellingen. Je kan ook op elk moment de cookies wegdoen die al op je computer of mobiele apparaat geïnstalleerd zijn. 

Hoe? Kijk hier:

Firefox Firefox mobile
Chrome Chrome mobile
Safari Safari mobile
Edge Edge mobile

 

Schakel je cookies uit? Hou er dan rekening mee dat de website er misschien niet mooi uitziet, of dat je sommige toepassingen niet kan gebruiken.

Waarom verzamelen we jouw persoonsgegevens?

We verzamelen jouw gegevens: 

 • om je in te schrijven voor een cursus of op een wachtlijst te plaatsen;
 • om je op de hoogte te houden van ons aanbod;
 • voor onderzoek, bijvoorbeeld om te weten hoeveel mensen zich elk jaar inschrijven;
 • om je te begeleiden;
 • om contact met je op te nemen;
 • om onze werking bij te sturen en te verbeteren;
 • om verantwoording af te leggen bij de Vlaamse overheid voor de financiering van het centrum;
 • om in orde te zijn met de wet;
 • voor controle op de veiligheid in het gebouw (soms met beveiligingscamera’s);
 • om je personeelsdossier op te maken en bij te houden;
 • om je cursistendossier op te maken en bij te houden.

Met wie delen we jouw persoonsgegevens?

We geven jouw gegevens enkel door wanneer het moet of wanneer je ons hiervoor de toestemming geeft.

Jouw gegevens kunnen doorgegeven worden aan:

 • de overheid;
 • de diensten die je begeleiden zoals OCMW, VDAB, sociale huisvesting, Agentschap Inburgering Integratie of andere organisaties waarmee we samenwerken;
 • onze websitepartner;
 • onze IT-partner;
 • onze medewerkers;
 • sommige van onze leveranciers.

We zorgen ervoor dat iedereen die jouw gegevens kan inzien, deze geheim houdt.

Jouw gegevens blijven zoveel mogelijk binnen de Europese Economische Ruime* (Europese Economische Ruimte, deze bestaat uit de EU, Liechtenstein, Noorwegen en Ijsland).  Iedereen die toegang heeft tot jouw gegevens zal zich moeten houden aan strikt wettelijke of contractuele verplichtingen om je gegevens te beschermen en geheim te houden.

*Deze landen behoren tot de Europese Economische Ruime: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Ijsland, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slovakije, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk en Zweden.

Hoelang bewaren we jouw persoonsgegevens?

We houden je gegevens niet langer bij dan nodig om onze taken uit te voeren. Je cursistendossier moeten we 30 jaar bijhouden, je andere gegevens houden we 10 jaar bij na de laatste dag van het schooljaar waarin je een cursus hebt gevolgd. Je personeelsdossier wordt tot 10 jaar na het einde van je tewerkstelling bewaard.

Hoe beveiligen we je persoonsgegevens?

Onze medewerkers moeten een gebruikersnaam en wachtwoord ingeven om je gegevens te kunnen zien en we gebruiken multi-factor authenticatie waar het kan. We bewaren een kopie van je gegevens. Is er bijvoorbeeld een brand of werken onze computers niet meer, dan kunnen we ze snel terugvinden. We testen en evalueren deze maatregelen vaak om te zien of ze nog goed werken.

Welke rechten heb je in verband met je persoonsgegevens?

Hierover lees je meer in onze privacyverklaring: klik hier.

Ligo, Centra voor Basiseducatie kan het cookiebeleid op elk moment veranderen. Mogelijke redenen daarvoor: veranderingen aan haar diensten of aan de wetgeving. Wij maken de veranderingen dan bekend op relevante online diensten. Ze zijn geldig vanaf het moment dat ze bekendgemaakt zijn.

Deze versie werd gemaakt op 25/05/2021